Pakorn's Blog

Helping you to bring your concepts and ideas to life.

ดูกันให้ชัดๆ TrueADSL จำกัดปริมาณการโหลดข้อมูลในแต่ละชั่วโมงด้วย!!

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการฯ ตามสัญญานี้หากปรากฏว่า ผู้ใช้บริการนำบริการ ฯ ไปใช้งานแบบต่อพ่วง หรือผู้ใช้บริการนำบริการ ฯ ไปใช้จนมีค่าเฉลี่ยการรับ-ส่งข้อมูล เกินปริมาณที่กำหนด ดังนี้
ในกรณีที่มีการใช้งานต่อพ่วงเกินกว่า 1 เครื่อง ผู้ใช้บริการทราบดีและยอมรับว่ากรณีดังกล่าวจะส่งผลทำให้ความเร็วในการให้บริการฯ ตามสัญญาบริการนี้ลดลงมาก และผู้ใช้ บริการยินยอมให้บริษัท ฯ เรียกเก็บค่าบริการฯ ตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกินและระยะ  เวลาที่นำไปใช้งานต่อ และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการได้

เอากันตามตรงผู้ใช้งานเกือบทุกรายจะใช้งานเป็น Premium Pack กัน แต่ถ้ามีใครหลวมตัวไปใช้ Basic Pack คงต้องอึดอัดกันหน่อยล่ะครับ

ข้อมูลจาก TrueOnline.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Related Posts with Thumbnails