Pakorn's Blog

Helping you to bring your concepts and ideas to life.

รู้หรือเปล่า? ตอนนี้สามารถเปลี่ยนย้ายค่ายมือถือได้แล้ว?


การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

เนื่องจากการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมาย หรือการให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีเลขหมายอยู่แล้วและต้องการจะคงเลขหมาย โดยเปลี่ยนไปใช้บริการของผู้ให้บริการรายใดก็ได้ ด้วยการใช้เลขหมายเดิมในลักษณะเลขหมายเดียวกันใช้ได้ในทุกระบบ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเป็นนโยบายที่สำคัญของคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 บัญญัติไว้ในมาตรา 12 วรรค 4 ให้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้ผู้ใช้บริการ มีสิทธิใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิม เมื่อผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ สถานที่ หรือประเภทของบริการเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
ดังนั้น คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงได้จัดทำประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 โดยให้ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ที่ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป แต่ผู้ประกอบกิจการได้แจ้งให้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทราบว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามเวลาที่กำหนด เพราะต้องใช้เวลาในการจัดตั้งบริษัทรวมจดทะเบียน การตั้งศูนย์และจัดหาระบบสารสนเทศฐานข้อมูล การตกลงขั้นตอนทางธุรกิจและเทคนิค ระหว่างศูนย์บริการข้อมูลกลางกับผู้ให้บริการ รวมทั้งการติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 12-15 เดือน

ทั้งนี้ เนื่องจากการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นการดำเนินการครั้งแรกสำหรับประเทศไทยประกอบกับต่างประเทศส่วนใหญ่ใช้ เวลามากกว่า 3 เดือน ในการดำเนินการอย่างเช่น ปากีสถานใช้เวลา 13 เดือน มาเลเซีย 9 เดือน ซาอุดิอาระเบีย 8 เดือน และ กรีกซ์ 7 เดือน ซึ่งหากน้อยกว่านี้จะมีปัญหาในการปฏิบัติที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยเฉพาะ เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ ระบบของศูนย์ข้อมูลกลาง และการทดสอบระบบเครือข่ายผู้ให้บริการแต่ละรายว่ามีความพร้อมและเข้ากันได้ ทางเทคนิค ซึ่งเป็นความจำเป็นที่ให้บริการและผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง ต้องทำการทดสอบระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่เมื่อ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบจากข้อเสนอของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยเฉพาะ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ที่ได้เสนอความเห็นว่า การจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามที่ผู้ให้บริการขอขยายระยะเวลาดำเนินการไม่ควรจะเกิน 9 เดือน ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมแก่การรอคอยของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เพราะบางขั้นตอนสามารถทำขนานกันได้ หรือเร่งรัดระยะเวลาให้สั้นลงได้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงเห็นชอบให้ผู้ประกอบกิจการขยายระยะเวลาดำเนินการ ในการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จากภายใน 3 เดือน เป็นภายใน 9 เดือน ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่ได้ยินมาคือ ระบบยังมีความพร้อม น่าจะใช้ได้ มีค.53 ล่ะครับ


**ข้อมูลเพิ่มเติมจาก @phichai
ปัจจุบัน Mobile Operator 5 ราย ตกลงร่วมหุ้นกันตั้งบริษัทใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ไอทีกลางทำ number portability ซึ่งข้อมูลตรงกันคือจะใช้ได้ประมาณต้นปี 53 นี้ครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Related Posts with Thumbnails